Riaditeľstvo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským oznamuje zákonným zástupcom detí, že dňa 7. mája, v pondelok udelilo riaditeľské voľno z dôvodu vykonávania technicko-udržiavacích prác v budove školy.