Oznamujeme občanom, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu vo Vlčanoch, že v spojitosti s avizovaným prechodom určovania produkcie odpadovej vody  podľa vodomerov, sa od 10. do 31.  októbra 2019  uskutoční odpočet počítadiel motohodín čerpadiel. Odpočet vykoná Henrieta Fazekašová z Nededu. Žiadame Vás, aby ste jej boli nápomocní a vo vlastnom záujme jej umožnili odčítať stav na počítadle motohodín, pretože u občanov u ktorých sa nepodarí stav odčítať do konca októbra, bude stočné za rok 2019 zúčtované na základe kvalifikovaného odhadu. V prípade, že sa nezdržiavate doma a máte mobilný telefón, môžete stav počítadla motohodín odfotiť a sms správou poslať na t. č. 0944 451 179. Nezabudnite v správe uviesť meno a číslo domu ku ktorému uvedený stav patrí.

Ertesítjük községunk  azon lakosait, akik rá vannnak kapcsolódva  a szennyvízhálózatra, hogy az előrejelzett átálás a szennyvíztermelés vízórával való mérése miatt október 11-től október 31-ig a számlálóórák leolvasására kerül sor. A számláló leolvasását Fazekas Henrieta, negyedi lakos fogja végezni. Kérjuk önöket, hogy legyenek segítőkészek és saját érdekükben tegyék lehetővé a számlálóóra leolvasását, mivel azoknál a lakosoknál, ahol nem sikerül a számláló leolvasása október végéig, a 2019-es évi szennyvíztermelés becslés szerint lesz kiszámlázva. Abban az esetben, ha nem tartózkodnak otthon és rendelkeznek mobil telefonnal, le lehet a számlálót fényképezni és SMS üzenetben elküldeni a 0944 451 179-es telefonszámra. Ne felejtsék el feltüntetni a házszámot, amelyhez a számlálóóra tartozik.