Novinky, oznamy

Vážení občania!

Starosta obce a Krízový štáb Obce Vlčany na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky rozhodol o vykonaní 13.skríningového testovania na ochorenie COVID-19, a to iba na jednom odbernom mieste, v Kultúrnom dome vo Vlčanoch.

Pre osoby od 10 rokov, ktorí majú záujem o testovanie, bude testovanie prebiehať 16.04.2021 (piatok) od 15:40 do 20:00. a 17.04.2021 (sobota) od 8:00 do 17:00. Pre seniorov je rezervované časové obdobie v piatok od 15:00 do 15:40.

7-dňovým testom sa potrebujú preukazovať všetci zamestnanci škôl a školských zariadení, potrebujú ho zákonný zástupcovia žiakov škôl, všetci tí, ktorí potrebujú vstupovať do priestorov iných zariadení ako sú úrady, banky, pošta... Od 19.4.2021 nastupujú žiaci končiacich ročníkov ZŠ (8.-9. tr.)

Od 12.4.2021 pri vstupe do priestorov zamestnávateľa sa budete musieť preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku testu nie starším ako 14 dní ( to znamená, že na vstup na pracovisko od 12.4.2021 už nepotrebujete 7-dňový negatívny test, ale stačí 14-dňový negatívny test)

Aby sme ochránili zdravie našich obyvateľov a predišli dlhým čakacím dobám, znovu použijeme jednoduchý bezplatný elektronický poradovník.

Registrujte sa tu: https://services.bookio.com/kulturny-dom/widget poprípade telefonicky na 0915 741 138 v čase úradných hodín obecného úradu. (rezervácia bude spustená vo štvrtok, cca o 11:00 hod.)

Registrovať môžete aj príbuzných a známych, registráciu však musíte vytvoriť pre každú osobu samostatne. Na jeden termín môžete registrovať viac osôb.

Osoby, ktoré boli vopred registrované, budú mať prednosť. Osoby, ktoré prídu na odberné miesto bez registrácie, budú musieť počkať, pokým sa neuvoľnia kapacity. Preto odporúčame, aby ste sa čo najskôr registrovali do systému. Vyberte si z dostupných termínov, ktorý Vám vyhovuje.

!!!! Zúčastniť sa testovania nesmú osoby, ktoré majú momentálne potvrdený výskyt COVID-19, a ani ich rodinní príslušníci. Testovať sa nemusia ani osoby, ktoré chorobu prekonali v predchádzajúcich 3 mesiacoch,onkologický pacienti, zaočkovaní ( min. 14 dní od druhej dávky), žiaci nultého, prvého až štvrtého ročníka ZŠ.

V prípade, ak potrebujete zmeniť alebo zrušiť registráciu, použite odkaz z potvrdzovacieho e-mailu alebo SMS správy. V krajnom prípade kontaktujte dispečing na 0915 741 138.

Registrácia a zasielanie SMS správ je bezplatné.

Ďakujeme za Vašu súčinnosť a očakávame Vás na testovaní.

Tisztelt lakosok!

Farkasd község polgármestere és a falu válságstábja a Szlovák Köztársaság kormányának rendelete alapján a COVID-19 13. tesztelésének helyszínét, a helyi kultúrházban határozta meg.

A 10 évtől idősebb lakosokat 2021. április 16-án (pénteken) 15:40 és 20:00 óra között, ill. 2021. április 17-én (szombaton) 8:00 és 17:00 óra között fogjuk tesztelni. A 65. év feletti lakosokat 2021. április 16-án (pénteken) 15:00-15:40 ig teszteljük.

7 napos tesztre az iskolai intézmények minden alkalmazottjának, valamint a diákok törvényes képviselőinek, és minden olyan személynek, aki hivatalos intézményeket látogat, lesz szügég.  2021.04.19-től az alapiskola végzős diákjainak is (8.-9. oszt.).

2021.04.12-től a munkahelyekre elég a 14 napos negatív teszt.

Az Önök egészsége érdekében, valamint a hosszú várakozási idő elkerülése miatt ismét az ingyenes elektronikus rendszert használjuk majd.

Regisztrálni a https://services.bookio.com/kulturny-dom/widget oldalon lehetséges, vagy a 0915 741 138-os telefonszámon megtesszük Önök helyett. ( a rendszert 11:00 -kor indítjuk)

Nyugodtan regisztrálhatja családtagjait vagy ismerőseit, de a rendszerbe mindenkit külön kell bejelentenie. Egy időpontra több nevet is bejelenthet.

Azok, akik rendelkeznek visszaigazolt időponttal, elsőbbséget élveznek, a többieknek várniuk kell majd. Ezért kérjük Önöket, miharabb regisztráljanak és válasszanak időpontot.

Tisztelt lakosok! Felhívjuk figyelmüket, hogy aki pillanatnyilag fertőzött a COVID-19 vírus által, illetve aki vele egy háztartásban él, a tesztelésen nem vehet részt! Azoknak, akik az előző három hónapban estek át a betegségen, szintén nincs szükségük átesni újból a tesztelésen, onkológiai páncienseknek, azoknak, akik már megkapták az oltást, és az 1-4 és évfolyamokba járó diákoknak sem.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció egyszerű és teljesen ingyenes. Bátran használják.

Köszönjük az együttműködést és várjuk Önöket a tesztelésre.

Jedálny lístok 12.04.2021 - 18.04.2021

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že elektronické sčítanie končí 31.3.2021, t.j. za 3 dní. Počas týchto dní by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená sankcia až do výšky 250 €. Obraciame sa s prosbou na mladších technicky zdatnejších občanov, aby pri sčítaní pomohli svojim rodičom, známym, susedom, starším spoluobčanom. Sčítací formulár v našej obci vyplnilo už 82 % obyvateľov.  Sčítaciu povinnosť majú tí občania, ktorí k polnoci z 31.decembra 2020 na 01.január 2021 mali trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt v našej obci. Túto povinnosť majú aj občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí. Maloleté deti sčítajú ich rodičia, prípadne zákonní zástupcovia.

Sčítať je potrebné aj obyvateľov obce, ktorí zomreli v dobe od 01.januára 2021, preto prosíme príbuzných, aby sčítací formulár vyplnili v ich mene.

Sčítať sa touto formou môžete do 31.marca 2021, po tomto dátume už samosčítanie nebude možné.

Ďakujeme všetkým obyvateľom za súčinnosť a spoluprácu!

Tisztelt lakosok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a népszámlálási kérdőív elektronikus kitöltésére még 3 napig, azaz 2021.március 31-ig van lehetőségük. A kérdőív kitöltése minden lakos számára kötelező, mulasztás esetén 250 €-ig terjedő szankció róható ki. A mai napig falunk lakosainak 82 %-a tett eleget e kötelességének. Kérjük a technika világában jártasabb fiatal lakosainkat, segítsenek családtagjaiknak, ismerőseiknek, szomszédaiknak és idősebb polgártársaiknak teljesíteni ezt a kötelezettséget. Az elektronikus nyomtatványba beírt adatoknak a 2020.december 31. és a 2021.január 1-i éjszakához kell igazodniuk. A népszámlálás kötelező minden olyan lakos számára, aki ebben a megadott  időben állandó lakhellyel, átmeneti lakhellyel vagy megtűrt tartózkodással rendelkezik Farkasd területén. Ez a köteletettség érinti azon lakosokat is, akik huzamosabb ideje külföldön tartózkodnak. A kiskorú gyermekek megszámlálását a szülő, adott esetben a törvényes képviselő végzi.

Meg kell számlálni azon lakosainkat is, akik 2021. január 1-je után hunytak el, ezért kérjük hozzátartozóikat, töltsék ki az ő nevükben is a kérdőívet.

 A népszámlálás ebben a formában 2021.március 31-ig lehetséges, e dátum után már nem nyílik lehetőségük önmaguk megszámlálására.

Köszönjük az együttműködésüket!

Zber komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční 03.04.2021, v sobotu.

Zápis do ZŠ s VJS Vlčany

Oznámenie o zápise do ZŠ s MŠ s VJM Vlčany - Alapiskola és Óvoda pre šk.r. 2021/2022

Uznesenie Vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021

Vážení spoluobčania!

Po zime sa na Slovensku začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách, alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Na jar každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí rastlinný a drevný odpad. Medzi Vaše jarné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiadúce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či životnom prostredí, ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €. Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do výšky 99 €, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do výšky 165 €, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru, alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokuta do výšky 331 €.

Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, alebo do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas jarného obdobia horí najčastejšie.

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreniu požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 resp. 112.

Uviesť:

  • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
  • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.),alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
  • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
  • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke – napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti sa na ich spoločnom zasadnutí dňa 17.3.2021 opätovne uzniesli na tom, že i napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii materské školy a základné školy v menovaných obciach ponechávajú dňom 22.3.2021 naďalej ZATVORENÉ.

Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a školských zariadení vychádza zo snahy stabilizovať zlepšujúce sa výsledky celoplošných testovaní v menovaných obciach, a to predovšetkým do času blížiacich sa veľkonočných školských prázdnin. Zriaďovatelia mali pri rozhodovaní na zreteli aj skutočnosť, že podľa názorov odborníkov sa nebezpečné nové mutácie vírusu Covid 19 šíria veľmi rýchlo aj medzi deťmi a že podľa súhrnných správ Regionálnych úradov verejného zdravotníctva zlepšujúcu sa pandemickú situáciu možno pripísať pravidelným testovaniam a najmä zatvoreným školám a škôlkam.

Pokiaľ sa podarí naďalej udržať súčasný zlepšujúci sa stav šírenia vírusu Covid 19 v okrese Šaľa a pokiaľ to umožnia aj centrálne protiepidemiologické opatrenia Vlády SR a jednotlivých ministerstiev, starostovia menovaných obcí vyvinú všetku snahu k tomu, aby sa od 7. apríla 2021 mohlo začať prezenčné vyučovanie v jednotlivých školách a škôlkach v ich územnej pôsobnosti.

Všetkým deťom, žiakom, rodičom, pedagógom a riaditeľom škôl a školských zariadení ďakujeme za pochopenie a za ich vytrvalosť a obetu, ktorú dennodenne preukazujú pri zabezpečení dištančného vzdelávania žiakov. Prajeme im, ako aj všetkým občanom veľa zdravia, sily a trpezlivosti na zvládnutie tohto ťažkého obdobia.  

-----------------------------------

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. március 17-én tartott közös értekezletükön ismét úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. március 22-től továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és az iskolai létesítmények alapítóinak döntése azon az erőfeszítésen alapul, hogy stabilizálni kell az átfogó tesztelések javuló eredményeit a megnevezett településeken, különösen a közeledő húsvéti iskolai szünetig. Az alapítók figyelembe vették azt a tényt is, hogy a szakértők szerint a Covid 19 vírus veszélyes új mutációi nagyon gyorsan terjednek a gyermekek körében, és hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatalok összefoglaló jelentései szerint a javuló járványhelyzet a rendszeres tesztelésnek és különösen a bezárt iskoláknak és óvodáknak tudható be.

Amennyiben a Covid 19 vírus terjedésének jelenlegi javuló állapota a vágsellyei járásban továbbra is megmarad, és ha a Szlovák Köztársaság kormányának és az egyes minisztériumoknak a központi járványellenes intézkedései ezt lehetővé teszik, akkor a megnevezett települések polgármesterei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenléti oktatás a megnevezett települések iskoláiban és óvodáiban 2021. április 7-től újra induljon.

Ezúton mondunk köszönetet minden gyermeknek, tanulónak, szülőknek, tanároknak, valamint az iskolák és az iskolai létesítmények igazgatóinak a megértésükért, kitartásukért és áldozatkészségükért, amelyet nap mint nap tanúsítanak a tanulók távoktatásának biztosításában. Sok egészséget, erőt és türelmet kívánunk nekik is, és minden polgárunknak ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni ezzel a nehéz időszakkal.

Obchodná spoločnosť „Čistiareň odpadových vôd Vlčany – Neded, s. r. o.“ so sídlom vo Vlčanoch oznamuje, že hľadá záujemcu na obsadenie pracovnej pozície elektrikár -  údržbár.

Žiadosti s pripojeným životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní – osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR  SR č. 508/2009 Z. z. - § 21 zašlite na adresu: ČOV Vlčany – Neded spol. s r. o., Vlčany č. 1, 925 84 Vlčany do 31. 03. 2021.

Oznámenie

Z dôvodu usporiadania cintorína a zachránenia starých, opustených hrobových miest v krátkom čase budú umiestnené oznámenia (tabuľky) v ich blízkosti. V prípade existujúceho nájomného alebo citového vzťahu k týmto označeným hrobovým miestam, úctivo žiadame obyvateľov, aby sa hlásili na obecnom úrade pre aktualizáciu dát príp. zaplatenia nájmu za hrobové miesto. Opustené náhrobné kamene budú umiestnené pri hlavnom vstupe do cintorína, pekne usporiadané v radoch. Podrobnejšie informácie nájdete na informačnej tabuli cintorína.

Felhívás

A temető szépítése és az öreg, gazdátlan sírkövek megmentése érdekében rövid időn belül felszólítások lesznek láthatóak egyes elhagyatott, gazdátlan sírkövek közelében. Kérjük a tisztelt lakosokat, ha a jelölt sírkövekhez bérleti vagy érzelmi viszonyuk fűződik, jelentkezzenek a községi hivatalban az adatok frissítése ill. a sírhelyhasználat bérleti díjának befizetése céljából.  Az elhagyott, gazdátlan sírköveket  a temető főbejárata melletti tisztáson fogjuk szépen sorban, kulturáltan elhelyezni. Pontosabb tájékoztatást a temető hirdetőtábláján olvashatnak.

V zmysle opatrení zamedzenia šíreniu  ochorenia COVID – 19 od 23.10.2020 až do odvolania je Obecný úrad zatvorený.  Žiadame obyvateľov obce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu Obecného úradu a na komunikáciu/vybavovanie  úradných záležitostí využivali e-mail alebo telefonický kontakt.

V prípade úmrtia volajte na tel. č. 0915 / 36 06 17.

Ostatné úradné záležitosti sa vybavujú elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky 031/ 77 942 47 v čase úradných hodín Obecného úradu.

Za pochopenie ďakujeme.

 

A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a községi hivatal 2020. október 23-ától zárva tart.

Kérjük Önöket, hogy a hivatalt csak fontos esetekben látogasság. A hivatali ügyintézésre használják a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. e-mail címet, ill. a 031 77 942 47 telefonszámot.

Halál esetet a  0915 / 36 06 17 telefonszámon jelentség.

Megértésüket köszönjük.

Permanentné MOM v Šali od 14.02.2021

Zoznam je aj na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Oznamujeme občanom, že dňa 22. a 23. októbra 2020 (štvrtok,piatok) sa uskutoční zber nepotrebných predmetov v priestoroch obce.

Zbierame:
- elektroodpad: bielu techniku ( domáce spotrebiče)
- čiernu techniku: televízory, videá
- kancelársku techniku
- kovový odpad
- v domácnosti sa nachádzajúci odpad (matrace, postele, stoličky, textil)
- objemný odpad

Nezbierame:
- rastlinný odpad
- živočíšny odpad
- komunálny odpad
- stavebný odpad.
Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred svoje rodinné domy ešte vo štvrtok, nakoľko odpad budú zbierať už v piatok v ranných hodinách.

LOMTALANÍTÁS 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2020. október 22-én és 23-án, csütörtökön és pénteken  lomtalanitás lesz községünkben.

Gyűjtünk:
- elektromos hulladékot
- háztartási villamos gépeket
- számítógépeket
- fémhulladékot
- háztartásban előforduló nem komunális hulladékot: matracok, ágyak, fotelok, székek,
textília, mindennemű nagyobb hulladékot, ami nem fér a kukába.

Nem gyűjtünk:
- növényi hulladékot
- állati eredetű hulladékot
- háztartási hulladékot
- építkezési hulladékot.


Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot csütörtökön rakják ki a házuk elé, mivel már péntek reggeltől lesznek elszállítva.

I. skríningové testovanie :23.01.2021-24.01.2021

Otestovalo sa 1416 osôb z toho 23 pozitívnych. - 1,62 %

 

II. skríningové testovanie: 30.01.2021 - 31.01.2021

Otestovalo sa 1405 osôb z toho 9 pozitívnych. - 0,64 %

 

III. skríningové testovanie: 06.02.2021 - 07.02.2021

Otestovalo sa 1335 osôb z toho 6 pozitívnych. - 0,45%

 

IV. skríningové testovanie: 13.02.2021 - 14.02.2021

Otestovalo sa 1329 osôb z toho 6 pozitívnych. - 0,45%

 

V. skríningové testovanie: 20.02.2021 - 21.02.2021

Otestovalo sa 1264 osôb z toho 8  pozitívnych. - 0,63%

 

VI. skríningové testovanie: 27.02.2021 - 28.02.2021

Otestovalo sa 1305 osôb z toho 2  pozitívnych. - 0,15%

 

VII. skríningové testovanie: 06.03.2021 - 07.03.2021

Otestovalo sa 1310 osôb z toho 2  pozitívnych. - 0,15%

 

VIII. skríningové testovanie: 12.03.2021 - 13.03.2021

Otestovalo sa 1272 osôb z toho 1  pozitívny. - 0,07%

 

IX. skríningové testovanie: 19.03.2021 - 20.03.2021

Otestovalo sa 1237 osôb z toho 0  pozitívny. - 0%

 

X. skríningové testovanie: 26.03.2021 - 27.03.2021

Otestovalo sa 1263 osôb z toho 1  pozitívny. - 0,08%

 

XI. skríningové testovanie: 02.04.2021 - 03.04.2021

Otestovalo sa 1348 osôb z toho 3 pozitívny. - 0,22%

 

XII. skríningové testovanie: 09.04.2021 - 10.04.2021

Otestovalo sa 1344 osôb z toho 0 pozitívny. - 0 %

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 - OLP 8326/2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 - OLP 8323/2020

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti na spoločnom zasadnutí dňa 5.2.2021 rozhodli o tom, že materské školy a základné školy v menovaných obciach zostávajú dňom 8.2.2021 najmenej po dobu jedného týždňa naďalej ZATVORENÉ. 

Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a škôlok reflektuje na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu v jednotlivých obciach a v celom okrese Šaľa, ktorý je v rámci regionálneho COVID semaforu zaradený do IV. stupňa varovania (čierny okres). 

Na základe vyjadrenia Sociálnej poisťovne, Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia, ako aj Krízového štábu Okresného úradu Nitra je rozhodnutie o zatvorení škôl a škôlok po zhodnotení epidemiologickej situácie v plnej pôsobnosti zriaďovateľov, t.j. menovaných obcí. Vzhľadom k tomu, že rodičia z dôvodu neotvárania škôl a škôlok naďalej nemôžu svoje deti umiestniť do škôlky alebo školy, majú naďalej nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded na budúci týždeň vyhodnotia výsledky nastávajúceho tretieho kola plošného testovania v okrese Šaľa a na základe ďalších odporúčaní RÚVZ v Nitre rozhodnú o ďalšom postupe v otváraní školských zariadení tak, aby bola v najväčšej možnej miere zabezpečená ochrana zdravia detí, žiakov, rodičov a príbuzných pred ochorením Covid-19.

Od 8. februára bude MŠ vo Vlčanoch naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre !!!

Zástupcovia menovaných obcí prajú tým obyvateľom, ktorých toto zradné ochorenie aktuálne sužuje, ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie a všetkým ostatným obyvateľom šalianskeho okresu veľa sily, trpezlivosti, vytrvalosti v tejto neľahkej situácii a najmä pevné zdravie!

 

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. február 5-én tartott közös értekezletükön úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. február 8-tól legkevesebb egy hétig továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és óvodák fenntartóinak döntését az egyes településeken és az egész Vágsellyei járásban tapasztalható rendkívül kedvezőtlen járványügyi helyzet indokolja, ugyanis a Vágsellyei járás a IV. veszélyességi szintű besorolást kapta (fekete körzet).

A Szociális Biztosító, a Vágsellyei Járási Hivatal válságkezelési osztályának, valamint a Nyitrai Járási Hivatal válságstábjának nyilatkozatai alapján a járványügyi helyzet felmérése után az iskolák és óvodák bezárásáról szóló döntés teljes mértékben a fenntartók, tehát a községek hatáskörébe  tartozik. Mivel a szülők az iskolák és óvodák zárva tartása miatt továbbra sem helyezhetik el gyermekeiket az óvodákban és az iskolákban, a szülők továbbra is igényelhetik a Szociális Biztosítótól a járványügyi gondozási pótlékot.

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei a jövő hét folyamán újraértékelik a következő átfogó tesztelés eredményeit, valamint a Nyitrai Közegészségügyi Hivatal járványügyi ajánlásait, ezt követően pedig újratárgyalják az oktatási intézményeikről szóló jelenlegi határozatukat úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítani tudják a gyerekek, diákok, szülők és rokonok egészségvédelmét a Covid-19 megbetegedéstől.

A farkasdi óvoda az első vonalban dolgozók gyermekeik számára február 8-ától továbbra is, azaz változatlanul működni fog!!!

A megnevezett települések képviselői ezen kiszámíthatatlan betegségében szenvedő lakosoknak szövődménymentes, korai felépülést kívánnak, a vágsellyei járás többi lakosának pedig sok erőt, kitartást, türelmet és főleg jó egészséget kívánnak ebben a nehéz helyzetben!

Vážení stravníci!

Oznamujeme Vám, že dňa 19.októbra 2020, v pondelok bude závodná kuchyňa obce zatvorená z dôvodu sanitácie.  

Za porozumenie Vám ďakujeme!

 

Tisztelt vendégeink!

Értesítjük Önöket, hogy 2020. október 19-én, hétfőn szanitáció miatt a községi konyha nem üzemel.

Megértésüket köszönjük !

Zriadenie nového mobilného odberového mieste v okrese Šaľa, ktoré začne odoberať vzorky od stredy (3.2.2021).

Adresa MOM:

Veča:   Pribinovo námestie               

prevádzka: od 9.00 do 18.00 hod. (prestávka od 13.00 do 14.00 hod.) aj v sobotu.

Vážení občania, v súvislosti s upratovaním pred dňom zosnulých by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že uschnuté kvety a vence na cintoríne je možné umiestniť na prívesný vozík traktora zaparkovaný každý víkend, od piatku popoludnia do pondelka rána.

Tisztelt lakosok, a halottak napja előtti takarítás kapcsán felhívjuk a figyelmüket, hogy az elhervadt virágokat és koszorúkat a temetőben minden hétvégén, péntek délutántól hétfő reggelig az odaállított traktor pótkocsira rakhatják.

Oznamujeme obyvateľom, že testovanie na Covid–19 sa uskutoční aj v našej obci od soboty (23.01.2021) od 08:00 hod.  Krízový štáb obce zasadá dnes od 16:00 hod., ktorý rozhodne o počte, mieste a trvaní testovania. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme dnes o 17:00 hod. prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej stránky obce a tiež aj cez SMS info.

Értesítjük a lakosokat, hogy községünkben szombaton(január 23.), reggel 8 órától kezdjük a COVID-19 tesztelést. A helyi válságstáb ma délután 16:00-kor meghoz minden döntést, a tesztelés helyszínét és a többi részletet illetően, amit ma 17:00 órakor kihirdetünk a helyi hangszóróban, továbbá megtalálható lesz a falu weboldalán ill. SMS-ben is tájékoztatjuk Önöket.

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že sa uskutoční verejné prerokovanie správy: ,,Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice.“

Prerokovanie sa uskutoční 24. septembra 2020, vo štvrtok o 18:00 hod.v Seliciach v Kultúrnom dome.

Svojou účasťou na verejnom prerokovaní v čo najväčšom počte môžete podporiť náš spoločný záujem a to: STOP PLAZME!

Tisztelt lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2020. szeptember 24-én, azaz csütörtökön 18:00 órai kezdettel a sóki kultúrházban lesz a falu közelébe, a sóki kataszterbe tervezett plazmaíves szemétégető hivatalos, nyilvános kötelező bemutatása a beruházó SPV Dálovce által.

Kérjük Önöket, ha tehetik, jöjjenek el erre a rendezvényre, hogy részvétükkel is kinyilváníthassák ellenállásukat a nem kívánt építkezéssel szemben.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 19. januára, v utorok bude prebiehať v obci  zber papiera – modré vrecia a 20. januára, v stredu zber plastov – žlté vrecia.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex  s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6:00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore do vyhradenej nádoby, zber elekroodpadu, zber skla, kovov a tetrapakov, ktoré treba vložiť do označených kontajnerov na zbernom dvore Bikadomb.

Za spoluprácu Vám Vopred ďakujeme!

Dňa 14.9.2020 ( pondelok) bude Obecný úrad zatvorený.

Za pochopenie ďakujeme!

 

2020.09.14-én (hétfő) a Községi hivatal zárva lesz.

Megértésüket köszönjük!

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že zber vianočných stromčekov sa uskutoční 15.01.2020 ( piatok).

Žiadame Vás, aby ste stromčeky vyložili pred svoje domy do 06.00 hod.

Za spoluprácu ďakujeme.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 02.10.2020

Výberové konanie

 

Pracovná ponuka - učiteľ informatiky

Jedálny lístok od 11.01.2020 do 17.01.2020

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber papiera v našej obci sa uskutoční 1. septembra – t.j. v utorok.

Prosíme Vás aby Ste si pobalený papier v modrých vreciach alebo previazané kartóny  vyložili pred svoje rodinné domy.

Ďalej Vám oznamujeme, že 2. septembra – t.j. v stredu sa uskutoční zber plastov. Žlté vrecia naplnené plastom min do ¾ vreca a papier majte vyložené od 6.00 hod pred svojimi rodinnými domami.

Vopred ďakujeme!

Vážený rybári  MO SRZ Vlčany !

Dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 24.januára 2021.

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

Kvôli týmto opatreniam Vás prosíme aby ste rešpektovali uvedené uznesenie , nechodili pre rybárske povolenky až do odvolania .

Výdaj povoleniek  pozastavujeme do 24.1.2021!

Za pochopenie Vám ďakujeme .  Výbor MO SRZ Vlčany

A Farkasdi Református Egyházközség,  Farkasd község polgármestere és önkormányzata, valamint a Csemadok Farkasdi Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István napi megemlékezésre és a trianoni emléktábla leleplezésére, melyre 2020. augusztus 23-án 10 oo órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban.   

Az istentisztelet után „SZENT ISTVÁN KIRÁLY - AZ ÁLLAMALAPÍTÓ“ címmel  Lanz Roland történész tart előadást. Ezután kerül sor a templom falába beépített trianoni emléktábla leleplezésére. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárul a faluközpontban a 900-as emlékműnél.

Reformovaná cirkev, starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Miestna Organizácia Csemadoku  Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť na počesť Svätého Štefana a odhalenie pamätnej tabule, ktorá sa uskutoční dňa 23. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole.

Po slávnostnej bohoslužbe historik Roland Lanz bude mať prednášku s názvom „SVÄTÝ ŠTEFAN – ZAKLADATEĽ ŠTÁTU“. Potom sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule trianonu zabudovanej do steny kostola.

Spomienková slávnosť končí kladením vencov v centre dediny pri pomníku 900-ho výročia prvej písomnej spomienky obce.

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 4. januára 2021 až do odvolania bude Obecný úrad zatvorený.

Úradné záležitosti sa vybavujú len telefonicky, e- mailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) a využitím internetbankingu.

Obecný úrad - tel. 031 77 942 47 - len v čase úradných hodín.

Matrika - tel. 0915 36 06 17- len v súrnych prípadoch ako je napr. úmrtie.

IBAN: SK42 0200 0000 0000 1992 8132 - všetky platby ( nájom, dane za KO, daň za nehnuteľnosť, daň za psa....)

Chráňme seba a svoje okolie ! Za pochopenie ďakujeme.

Z dôvodu prijatých opatrení prosíme obyvateľov obce, aby nenavštevovali osobne kanceláriu ČOV Vlčany - Neded, s.r.o.

Úhrady vykonávajte prostredníctvom internetbankingu alebo formou pošty.

Ďakujeme za pochopenie.

Zákaz návštev v ZOS

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že pandemickú PN môžete nahlásiť na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

A helyi körzeti orvos értesíti a lakosokat, hogy a pandémiás betegállományt a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. e-mail-címen jelenthetik be.

Dňa 17.08.2020 ( pondelok) bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

 

Oznamujeme obyvateľom, že obecný úrad bude od 22.12.2020 až do odvolania zatvorený.

V súrnych prípadoch volajte tel č. : 0915 360 617

03.09.2020

04.09.2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Vlčany na rok 2021

Dňa 5.8.2020, v stredu bude Obecný úrad otvorený do 14:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2021 v obci Vlčany

den deti s dymom a parou

COOP Jednota Galanta oznamuje občanom obce, že predajňa Supermarket Vlčany (vedľa obecného úradu) bude  budeme mať dočasne upravenú predajnú dobu.

Od 03. decembra (od štvrtka) do 13. decembra (do nedele) otvorená nasledovne:

pondelok až sobota od 6,00- do 18,00hod.

nedeľa 7,00hod. do 18,00hod.

Od pondelka 14.12. 2020 budú tu pre Vás v štandardnom režime.

Okrem supermarketu vo Vlčanoch vás radi privítajú na ostatných predajniach Jednoty v obci Neded a Vlčany.

Za pochopenie ďakujú.

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že už tento týždeň sa uskutočnia verejné prerokovania správy “ Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ .

Prvé prerokovanie sa uskutoční 6. augusta 2020, vo štvrtok o 17:00 hodine v Šali, v kongresovej sále Mestského úradu.

Druhé prerokovanie bude 7. augusta 2020, v piatok ráno o 09:00 hodine v Seliciach v Kultúrnom dome.

O ďalších prerokovaniach Vás budeme tiež včas informovať.  

Svojou účasťou na verejných prerokovaniach môžete podporiť náš spoločný záujem, a to: STOP PLAZME!

 

Tisztelt lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy ezen a héten elkezdődnek a falu közelébe, a sóki kataszterbe tervezett plazmaíves szemétégető nyilvános, kötelező bemutatásai.

Az első Sellyén, a városi hivatal nagytermében lesz augusztus 6-án, csütörtökön, délután 17 órakor.

A második Sókon a kultúrházban lesz augusztus 7-én, pénteken, reggel 09:00 órakor.

A farkasdi, negyedi és peredi bemutatásokról időben adunk tájékoztatást.

Kérjük Önöket, ha tehetik, menjenek el ezekre a rendezvényekre, hogy részvétükkel is kinyilváníthassák ellenállásukat a nem kívánt építkezéssel szemben.

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber plastov sa v našej obci  uskutoční 2. decembra 2020 – t.j. v stredu.

Prosíme Vás,  aby Ste žlté vrecia naplnené plastom min. do 3/4 vreca  vyložili do 06.00 hod. pred svoje rodinné domy.

g9zfelho

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ s VJM Tešedíkovo

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 05. augusta 2020 ( streda) bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Kvôli očakávanému daždivému počasiu sa postrekovanie proti komárom presúva na štvrtok - 06.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a piatok 07.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. Náhradný termín 07.08.2020 / 08.08.2020.

Dňa 04.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a 05.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. sa uskutoční na území obce Vlčany postrekovanie proti komárom. Postrekovať sa bude prípravkom DELTASECT 1.2 ULV s postrekovačom SWINGFOG SN - 101.

Náhradný termín bude: 05.08.2020 od 21:00 hod do 24:00 hod a 06.08.2020 od 00:00 hod. do 05:00 hod.

Oznamujem Vám, že mobilné odberové miesto pri hasičskej stanici Šaľa je od dnes 18.11.2020 zrušené. Bude zriadené nové mobilné odberové miesto na ulici Nemocničná 833, Šaľa v čase od 12,00 hod. do 16,00 hod. Zasielam link na stránku MZ SR https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet

MUDr. Kissová ozamuje, že dňa 30.7. a 31.7.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove

Oznamujeme občanom obce, že od 19. novembra 2020, od štvrtka zamestnanci Obecného úradu začnú zbierať v našej obci pokosenú trávu a lístie. Žiadame obyvateľov, aby hore uvedený odpad vyložili vo vreciach pred svoje rodinné domy. V prípade, ak vrecia nemáte, môžete si prísť pre ne na obecnú políciu v stredu do 12:00 hod.. Zároveň Vás informujeme, že konáre a iný biologický odpad sa neodnáša. Za pochopenie a za spoluprácu Vám ďakujeme.

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že od 3. do 7. augusta 2020 čerpá dovolenku.

Zastupovať ho bude 3. a 4. augusta MUDr. Beňová v Zavare, a 5.,6., a 7. augusta MUDr.  Madaiová v Pustých Úľanoch.

 

26.11.2020 - zrušené

30.11.2020 - zrušené

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

Vážení občania.

Obec Vlčany eviduje pohľadávky z minulých období voči viacerým obyvateľom obce, ktoré pochádzajú z  miestnych daní a poplatkov za odvoz smetí. V týchto dňoch sa distribuujú výzvy na zaplatenie týchto nedoplatkov. Prosíme každého občana, ktorý takúto výzvu obdrží, aby v zmysle uvedených podmienok uhradil svoj dlh, alebo za účelom dohody o inom termíne úhrady urýchlene navštívil obecný úrad. Predídete tak zbytočným právnym krokom a nákladom spojeným s vymáhaním pohľadávky. Za spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Tisztelt lakosok.

Farkasd község több lakossal szemben az előző időszakokból származó kintlévőségeket tart nyilván, melyek a helyi adókból vagy szemétdíjakból származnak. A napokban ezek a lakosok kézhez kapják az ezzel kapcsolatos fizetési felszólításokat. Kérjük mindazon lakost, akit ez a felszólítás érint, hogy annak értelmében mielőbb rendezze tartozását, vagy az esetleges más fizetési feltétel megegyezése érdekében keresse fel a községi hivatalt, ezzel megelőzve a későbbi jogi lépéseket és az ehhez kapcsolódó kiadásokat. Együttműködésüket előre is köszönjük.

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že od 8. do 10. júla 2020 čerpá dovolenku. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Hoppan v Tešedíkove

A helyi körzeti orvos értesíti a lakosokat, hogy 2020. július 8-ától 10-éig szabadságát tölti. Sürgős esetekben MUDr. Hoppan helyettesíti őt Pereden.

Oznamujeme Vám, že v meste Šaľa bolo od 9. 11. 2020 zriadené odberné miesto na bezplatné antigénové testovanie obyvateľstva. Miesto je zriadené na adrese Murgašova 25 (Hasičská stanica Šaľa) a bude prevádzkované každý deň až do odvolania v čase od 12,00 hod. do 20,00 hod. Informácia je dostupná aj na internetovej stránke MV SR – link: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-19-hasici-zacali-s-testovanim-v-zelenych-okresoch

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 07. júla 2020 ( utorok)  bude prebiehať v obci zber papiera – modré vrecia

a 08. júla 2020 ( streda) bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber papiera v našej obci sa uskutoční 3. novembra – t.j. v utorok.

Prosíme Vás aby Ste si pobalený papier v modrých vreciach alebo previazané kartóny  vyložili pred svoje rodinné domy.

Ďalej Vám oznamujeme, že 4. novembra – t.j. v stredu sa uskutoční zber plastov. Žlté vrecia naplnené plastom min do ¾ vreca a papier majte vyložené od 6.00 hod pred svojimi rodinnými domami.

Vopred ďakujeme!

Oznamujeme tým občanom našej obce, ktorí si v pondelok zabudli vyložiť svoje smetné nádoby, alebo vyložili ešte staré, a smeti im nezobrali, že budúci týždeň  v pondelok, čiže 6.júla sa uskutoční zber komunálneho odpadu. Opätovne vám oznamujeme, že odpad likvidujú len z nových 240 litrových označených nádob., Teda najbližší zber sa uskutoční 6.júla, následne 13.júla a potom až 27.júla.

Tí, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak urobiť ešte tento týždeň na obecnom úrade a následne v  kultúrnom dome si môžu prevziať smetnú nádobu.

Zároveň Vás informujeme, že na obecnom úrade si môžete zakúpiť 240 litrové vrecia na odpad za 1 €. 

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Vážení občania!

Starosta obce a členovia krízového štábu touto cestou vyjadrujú poďakovanie zdravotníckemu personálu, príslušníkom polície a armády, pracovníkom obecného úradu, miestnym dobrovoľným hasičom, ako aj dobrovoľníkom za ich obetavú prácu počas testovania. Našim obyvateľom patrí tiež poďakovanie za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri čakaní pred odberovými miestami.

Zároveň oznamujeme obyvateľom,  ktorí majú negatívny test,  že odo dnes môžu navštevovať verejné inštitúcie, ako aj cintorín.

Na záver Vás informujeme o výsledkoch testovania v našej obci: Z celkového počtu testovaných 2234 bolo 12 pozitívnych prípadov. Pozitívnym pacientom prajeme skoré uzdravenie a Vám všetkým pevné zdravie a prosíme Vás, naďalej si dávajte na seba pozor.

Tisztelt lakosok!

Falunk polgármestere és a helyi válságstáb tagjai ezúton fejezik ki köszönetüket a tesztelést végző egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, katonáknak, a községi hivatal dolgozóinak, a helyi önkéntes tűzoltó testületnek és nem utolsó sorban az önkénteseknek az önzetlen és példás  munkájukért. A tisztelt lakosokat  szintén köszönet illeti a türelmes várakozásért és a fegyelmezett viselkedésért a hosszadalmas várakozás során és a tesztelés alatt.

Tudatjuk a lakosokkal, hogy a negatív teszteredménnyel rendelkezők a mai naptól látogathatják a közintézményeket, úgy a temetőt is.

Továbbá ismertetjük a hétvégi tesztelés eredményét: A két mintavételi helyen részt vevő 2234 személy közül 12 pozitív került ki. Ezeknek a fertőzötteknek mielőbbi gyógyulást, önöknek pedig jó egészséget kívánunk.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu sa od 29. júna uskutoční raz za dva týždne.

Tí, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak urobiť 26.júna, čiže v piatok na obecnom úrade a následne v  kultúrnom dome si môžu prevziať smetnú nádobu.

Ďalej oznamujeme aj miestnym podnikateľom, že tiež zajtra si môžu prevziať svoje nádoby.   

Zároveň informujeme našich občanov, že po zavedení dvojtýždňového zberu spoločnosť FCC bude likvidovať odpad  výlučne len z týchto nových a označených smetných nádob.

Oznamujeme občanom obce, že zberný dvor biologického odpadu pri čističke odpadových vôd bude zajtra, čiže 31.10.2020, vsobotu z technických príčin zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítjük falunk lakosait, hogy a biológiai hulladék telep a szennyvíztisztító állomás mellett holnap, azaz 2020.10.31-én, szombaton technikai okok miatt zárva lesz. Megértésüket köszönjük.

Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä:

  • po vstupe na územie SR sú povinní ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR
  • v prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659 € v rozkaznom konaní a do 1000 € v blokovom konaní za priestupok podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia časti mesta/obce, prípadne celej lokality.

Celoplošné testovanie na COVID-19 vo Vlčanoch

Obec Vlčany oznamuje obyvateľom obce, že 1. kolo celoplošného testovania na COVID-19 v obci Vlčany sa bude konať v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020, čiže v sobotu a nedeľu  na dvoch odberových miestach od 7:00 do 22:00 hodiny.

Odberové miesta budú nasledovné:

1. Kultúrny dom – hlavný vchod

2. Telocvičňa ŽŠ s MŠ Vlčany - zadný vchod 

Odporúčame obyvateľom, aby tí, ktorí chodia voliť do školy – čiže volebný okrsok číslo 1, išli na testovanie do telocvične  základnej školy v sobotu, obyvateľom Somole odporúčame, aby išli na testovanie do základnej školy v nedeľu.  Tým, ktorí volia na Obecnom úrade odporúčame, aby sa prišli otestovať v sobotu do kultúrneho domu, a tým, ktorí chodia voliť do Spoločenského  domu (okrem Somole) odporúčame, aby sa dali otestovať v kultúrnom dome v nedeľu.

Bližšie informácie Vám budeme poskytovať prostredníctvom obecného rozhlasu počas doby testovania.

 

A COVID-19 országos tesztelése Farkasdon

Farkasd község tudatja a lakossággal, hogy a COVID-19 vírus országos tesztelésének 1. fordulójára Farkason 2020. október 31-én és november 1-jén , tehát szombaton és vasárnap kerül sor reggel 7:00 órától este 22:00 óráig.  

Két  mintavételi pont lesz kialakítva.  

A mintavételi pontok a következők lesznek:

1. kultúrház épülete - főbejárat

2. az alapiskola tornaterme – hátsó bejárat

Ajánljuk a tisztelt lakosoknak, hogy akik az alapiskola épületében szoktak szavazni, azok az alapiskola tornatermébe menjenek tesztelésre szombaton, a szomolai lakosoknak ajánljuk, hogy az alapiskola tornatermébe menjenek tesztelésre vasárnap, továbbá ajánljuk azoknak,  akik a községi hivatalban választanak, hogy szombaton jöjjenek a tesztelésre a kultúrházba, akik pedig  a közösségi házban szoktak választani, a szomolaiak kivételével, azok pedig vasárnap érkezzenek a kultúrházba a tesztelésre. 

Minden további szükséges információt a tesztelés ideje alatt a községi hangszórón nyújtunk majd.

Jedálny lístok 15.06.2020 - 19.06.2020