Novinky, oznamy

Segítsünk Eszterkének

OZNAM - Riaditeľské voľno

Program Jarmok

Retro party

28. jarmok

28. Farkasdi vásár

STOP domácemu násiliu !

Zber,separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov upozorňuje občanov na prísny ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADOV ZO ZÁHRAD A DOMÁCNOSTÍ!!!!!

Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad a domácností


Opätovne dôrazne upozorňujeme, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôžu občania skompostovať (napr. konáre), môžu občania odovzdať na zberný dvor  biologického odpadu za železničným priecestím, pri čističke odpadových vôd každý utorok, štvrtok a sobotu. 

Nedodržanie tohto zákazu bude nekompromisne riešiť štátna a obecná polícia.

Zákaz platí nepretržite bez odvolania. 

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zastupiteľstvo  Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018  účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018  a to v termíne od 16.9.2018 do 22.9.2018.

Z dôvodu úplnej uzávierky železničného priecestia Šaľa – smer Diakovce v termíne od 20.8.2018 od 7:00 hod.do 29.8.2018 12:00 hod. budú nasledovné obmedzenia a zmena organizácie dopravy na spojoch ARRIVA Nové Zámky, a.s na linkách 405 404 Šaľa - Kolárovo – Komárno a 405 406 Šaľa - Kráľov Brod – Trstice

OZNAM - Riaditeľské voľno

Harmonogram zberu sep.odpadu 2018

Stavanie mája a deň otvorených dverí

 

Dávame do pozornosti zaujímavú aplikáciu na zistenie, kto užíva (možno aj Vašu) poľnohospodársku pôdu, resp. pôdu vo Vašom okrese.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13121

https://gsaa.vupop.sk/ - otvárať v Chrome alebo Firefox

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.53000,48.80000#

Pre rýchle zobrazenie užívateľa pôdy skopírovať názov lokality + skrátený kód kultúrneho dielu z aplikácie zbgis a vložiť do aplikácie gsaa.vupop.sk

Vlčianske hody 2018

Obecný úrad vo Vlčanoch oznamuje občanom obce, že v dňoch

od 31.7.2018 (utorok) do 17.8.2018 (piatok)

bude z dôvodu extremných horúčav

posunutý čas úradných hodín na 06:00-14:00 hod.

 

A Farkasdi Községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy

2018. július 31-től (kedd) – 2018. augusztus 18-ig ( péntek)

a nagy hőségre való tekintettel az ügyfélfogadási órák a következő képpen lesznek:

 06:00 – 14:00 óráig.

Európsky imunizačný týždeň 2018

Generálny pardon - predĺženie trvania

Podmienky pri prijímaní detí do ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és óvoda vo Vlčanoch

rozhodnutie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zápis do MŠ s VJS

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Európsky imunizačný týždeň - EIW 2018

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Prerušenie distribúcie elektriny

Pozvánka - Komunitný plán obce Vlčany

Veselé veľkonočné sviatky!

detský festival - Šaľa Maxi Festík

Zber použitého šatstva

Vyhlásenie výberového konania - Obec Tešedíkovo

P O Z V Á N K A

Podmienky ochrany súkromia

Veľké jarné upratovanie - 7. apríl 2018

Prezentačná jazda na simulátore F1 - Zoltán Kőrös

Rozhodnutie – Okresný úrad Šaľa (súbor PDF)

Športový deň a deň detí - 19.5.2018

Inzerát prenájmu – Kancelárske priestory, Hlavná 2, Vlčany (súbor PDF)

Rozhodnutie - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Dochádzka poslancov za II. polrok 2017 (súbor PDF)

Rybárske preteky

Dochádzka poslancov za I. polrok 2017 (súbor PDF)