Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským

Základná škola s materskou školou

č. 1547
925 84 Vlčany
031/7794 083
webová stránka školy

V roku 1946, po II. Svetovej vojne, bola v obci Vlčany založená národná škola a Osemročná škola. V obci Neded – Národná škola pre ročníky 1. – 5.

Keďže počet žiakov sa v oboch obciach znižoval s perspektívou zlučovania ročníkov a triedy boli v nevyhovujúcich priestoroch, školské orgány schválili výstavbu 22 triednej ZŠ pre obce Neded a Vlčany s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Výstavba bola dokončená v júni 1978, no odstraňovanie kolaudačných závad odsunulo otvorenie školy na 2,2, 1979. Počas trojtýždňových uhoľných prázdnin v januári 1979 naši žiaci a rodičia odpracovali tisíce brigádnických hodín pri upratovaní, zariaďovaní školy nábytkom a sťahovaní učebných pomôcok zo starých budov ZŠ vo Vlčanoch a v Nedede. Ale dočkali sme sa veľmi peknej, dokonale vybavenej budovy so 4 odbornými učebňami, dielňami a telocvičňami.

Po spojení oboch škôl sme mali 282 žiakov v 11 triedach a 3 oddelenia školskej družiny. Riaditeľom školy bol Michal Kristof. Jeho zástupkyňou Mgr. J. Száková. V septembri roku 2004 sa so budovy školy nasťahovali materské školy. Z toho dôvodu sme museli uskutočniť niekoľko vnútorných úprav. Počet učební sa k dnešnému dňu rozrástol na 11.