Komisie pri obecnom zastupiteľstve


KOMISIA FINANČNÁ, BYTOVÁ A SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

Členovia komisie:

 Ing. František Ondrušek - predseda

KOMISIA NÁVHRHOVÁ A MANDÁTOVÁ

Členovia komisie:

 Ing. Tibor Czibula - predseda

KOMISIA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia komisie:

 Mgr. Kristián Czibula - predseda
 František Fabian
 Ing. Viviána Bódiová