Komisie pri obecnom zastupiteľstve

KOMISIA FINANČNÁ, BYTOVÁ A SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

Členovia komisie:

Ing. František Ondrušek - predseda

KOMISIA NÁVHRHOVÁ A MANDÁTOVÁ

Členovia komisie:

Ing. Tibor Czibula - predseda
Ing. Viviána Bódiová
František Fabián

KOMISIA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia komisie:

Mgr. Kristián Czibula - predseda
František Fabián
Ing. Viviána Bódiová