Samospráva a zamestnanci obecného úradu, pracovné zaradenie a kontaktné údaje


fotka starostu sala 24

Starosta obce

Ing. János Restár
Gyula Iván

Zástupca starostu

Ing. Gyula Iván

Obecný úrad
podateľňa, asistentka starostu,web stránka, zastupovanie osvedčovacej agendy, pokladňa OcÚ

Júlia Szőcs

031/77 942 47kultúra, matrika, osvedčovanie, web stránka,miestny rozhlas, vedúca kuchyne, prenájom jedálne a kultúrneho domu

Tímea Kürthiová

0915 360 617životné prostredie, školstvo

Bc. Andrea Maron

031/77 942 47ekonómka

Bc. Andrea Bergerová

031/77 942 47sociálna agenda ( ZOS a ZpS Vlčany č. 97)

Mgr. Katarína Józsová

77941 41hlásenie pobytu občanov, evidencia pohrebiska, súpisné čísla, prenájom bytových a nebytových priestorov, zástupca matrikára,osvedčovanie

Bc. Tímea Mészárosová

031/77 942 47správkyňa miestnych daní, miestny rozhlas, sms info,

zastupovanie osvedčovacej agendy

Bc. Anikó Hanzelíková

031/77 942 47stavebný úrad

Róbert Czibula

031/77 942 47personalistika a mzdová účtovníčka

Mgr. Zsuzsanna Kürthy

031/77 942 47náčelník obecnej polície

František Szőcs

0905/320 323príslušník obecnej polície

Gabriel Réső

0905/320 323hlavná kontrolórka

Ing. Ida Ivánová