Samospráva a zamestnanci obecného úradu, pracovné zaradenie a kontaktné údaje
Starosta obce

Ing. Gyula Iván

0918 460 859Zástupca starostu

Ing. František Ondrušek

0918 796 419Obecný úrad
odborná referentka - podateľňa, asistentka starostu,osvedčovanie

Júlia Szőcs

031/77 942 47odborná referentka - kultúra, osvedčovanie, web stránka,prenájom majetku obce

Tímea Kürthiová

0915 360 617životné prostredie, školstvo

Bc. Andrea Maron

031/77 942 47ekonómka

Bc. Andrea Bergerová

031/77 942 47odborná referentka - matrika, sociálne veci

Mgr. Katarína Józsová

031/77 942 47hlásenie pobytu občanov, evidencia pohrebiska, súpisné čísla,pokladňa

Bc. Tímea Mészárosová

031/77 942 47správkyňa miestnych daní, miestny rozhlas

Bc. Anikó Hanzelíková

031/77 942 47stavebný úrad

Róbert Czibula

031/77 942 47personalistika a mzdová účtovníčka

Bc. Žaneta Seresová

031/77 942 47príslušník obecnej polície

František Szőcs

0905/320 323príslušník obecnej polície

Gabriel Réső

0905/320 323