Vyššie

Smernice

Dodatok č.1 k pracovnému poriadku zamestnancov Obce Vlčany
Pracovný poriadok zamestnancov Obecného úradu vo Vlčanoch
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
Smernica č . 7/2008 úplne znenie smernice č. 1/2005 o cenách pozemkov v intraviláne Obce Vlčany
Smernica č. 1/ 2017 o obehu účtovných dokladov v obci Vlčany
Smernica č. 8/2008 o organizovaní verejných kultúrnych, telovýchovných športových a tursitických podujatí
Smernica č. 9/2009 starostu obce, ktorou sa uptavuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy Obce Vlčany
Smernica č. 1/2015 o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
Smernica č. 11/2009 o cenách služieb a nájomných priestorov kultúrneho domu,kuchyne,jedálne a sociálneho zázemia Obecného domu
Smernica č. 3/2007 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Vlčany
Smernica č. 4/2007 o používaní verejných telefónnych liniek a mobilných telefónov v spôsobnosti zamestnancov Obce Vlčany
Smernica č. 5/2008 o postupe obce Vlčany pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky
Smernica č. 6/2007 o používaní referentsky riadených motorových vozidiel a súkromných motorových vozidiel
Smernica č.01/2011 ktorou sa ustanovujú pravidlá rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase
SMERNICA o rozpočtovom procese a rozpočtovom hospodárení
Smernica pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
Smernica pre zverejňovanie dokumentov v podmienkach obce Vlčany
 
 
Powered by Phoca Download