Vyššie

Smernice

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
Smernica č. 1/ 2017 o obehu účtovných dokladov v obci Vlčany
Smernica č. 8/2008 o organizovaní verejných kultúrnych, telovýchovných športových a tursitických podujatí
Smernica č. 9/2009 starostu obce, ktorou sa uptavuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy Obce Vlčany
Smernica č. 11/2009 o cenách služieb a nájomných priestorov kultúrneho domu,kuchyne,jedálne a sociálneho zázemia Obecného domu
Smernica č. 3/2007 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Vlčany
Smernica č. 5/2008 o postupe obce Vlčany pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky
Smernica č. 6/2007 o používaní referentsky riadených motorových vozidiel a súkromných motorových vozidiel
Smernica č.01/2011 ktorou sa ustanovujú pravidlá rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase
SMERNICA o rozpočtovom procese a rozpočtovom hospodárení
Smernica č. 4/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
Smernica č.1/2018 o používaní verejných telefónnych liniek a mobilných telefónov v pôsobnosti zamestnancov Obce Vlčany
Smernica č. 1/2016 o systéme finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach obce Vlčany
Dodatok č. 1 k Smernici č. 4/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
Smernica č. 1/2019 pre zverejňovanie dokumentov v podmienkach obce Vlčany
Smernica č. 3/2019 o podmienkach prevádzky, prerušení a obmedzení prevádzky v školskom klube detí počas prázdnim
Cenník pozemkov v katastrálnom území obce Vlčany a výška nájomného za prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Vlčany
Smernica č.5/2019 o postupe individuálneho plánovania sociálnej služby
 
 
Powered by Phoca Download