Dochádzka poslancov za II. polrok 2018

Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2018/006422-19 vydané v zisťovacom konaní je k nahliadnutiu na OcÚ Vlčany v kancelárii č. 212

Oznámenie o opakovanej dražbe