Vyššie

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Dodatok č. 4 - k organizačnému poriadku obce Vlčany
Dodatok č. 5 k organizačnému poriadku obce Vlčany
Dodatok č.1 k VZN Obce Vlčany č . 1/2016 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Mš a školských zariadení
Dodatok č.3 k organizačnému poriadku Obecného úradu Obce Vlčany
VZN - číslo 37/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školásch s MŠ
VZN - číslo 54/2010 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
VZN - číslo 55/2010 o opatreniach na ochranu pred povodňami na území obce Vlčany
VZN č. 4/2017 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Určených Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy A školských Zariadení
VZN č. 5/2017 o dani z nehnutelností na rok 2018
VZN č. 6/2017 - O miestnych poplatkoch za KO a DSO na rok 2018
VZN č. 4/2015 trhový poriadok pre trhovisko
VZN č. 7/2017 - O zavedení a poskytovaní el. služieb
VZN č. 8/2017 o miestnych daniach na rok 2018
VZN č.6/2012 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany
VZN č.7/2012 ktorým sa mení a doľňa VZN č. 2/2012
VZN číslo 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vlčany
VZN číslo 36/2008 generálne všeobecné záväzné nariadenie obce Vlčany
VZN na rok - 2016 Daň z nehnuteľností
 
 
Powered by Phoca Download