Vyššie

Návrhy

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Vlčany č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Návrh VZN obce Vlčany o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
Návrh-Výpočet k navrhovanej výške poplatku na komunálne dopady za rok 2020
 
 
Powered by Phoca Download