Vyššie

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN Obce Vlčany č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vlčany
VZN obce Vlčany č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany
VZN Obce Vlčany č.2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2017
VZN Obce Vlčanyo Miestnych Poplatkoch Za Komunálne Odpady A Drobné Stavebné Odpady Na Rok 2017
VZN sociálne služby 2015 3/2015
VZN- č. 6/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Vlčany
VZN- číslo 2/2012 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
VZN- číslo 29/2007 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany
VZN- číslo 41/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany
VZN - Plagátovací poriadok obce Vlčany
VZN-č.50/2009-Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
VZN-č.51/2009 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
VZN-číslo 11/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v obci Vlčany
VZN-číslo 19/2006 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok
VZN-číslo 20/2016 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany
VZN-číslo 42/2008 o vykonávaní rozkopávkových prác na území obce Vlčany
Návrh zmeny VZN č. 3/2015 o úhradách za sociálne služby
 
 
Powered by Phoca Download