Vyššie

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany
VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2019
VZN č. 4/2018 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
 
 
Powered by Phoca Download