Vyššie

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany