Vyššie

Účinné

VZN č. 37/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školásch s MŠ
VZN č. 55/2010 o opatreniach na ochranu pred povodňami na území obce Vlčany
VZN č. 4/2015 trhový poriadok pre trhovisko
VZN č. 5/2015 o podmienkach držania psov
VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní el. služieb
VZN č. 36/2008 generálne všeobecné záväzné nariadenie obce Vlčany
VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vlčany
VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany
VZN- č. 6/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Vlčany
VZN č. 11/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v obci Vlčany
VZN č. 19/2006 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok
VZN č. 42/2008 o vykonávaní rozkopávkových prác na území obce Vlčany
VZN č. 13/2005 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Vlčany
VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vlčany
VZN č. 11/2015 trhový poriadok pre príležitostný trh
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN č. 35/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Vlčany - zmeny a doplnky č. 1
VZN č. 27/2006 o záväznej časti územného plánu obce Vlčany
VZN č. 2/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany a s majetkom štátu, ktorý obec používa
 
 
Powered by Phoca Download