Vyššie

Návrhy

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VLČANY o určení spádovej materskej školy
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VLČANY, ktorým sa zrušuje VZN obce Vlčany č. 2/2011, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany a s majetkom štátu, ktorý užíva, v znení VZN č. 3/2021
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VLČANY o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VLČANY o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
 
 
Powered by Phoca Download