Vyššie

Neúčinné

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Dodatok č.1 k VZN Obce Vlčany č . 1/2016 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Mš a školských zariadení
VZN č. 54/2010 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
VZN č. 4/2017 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Určených Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy A školských Zariadení
VZN č. 5/2017 o dani z nehnutelností na rok 2018
VZN č. 6/2017 - O miestnych poplatkoch za KO a DSO na rok 2018
VZN č. 8/2017 o miestnych daniach na rok 2018
VZN č.6/2012 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany
VZN č. 7/2012 ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2/2012
VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vlčany
VZN na rok - 2016 Daň z nehnuteľností
VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany
VZN č.2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2017
VZN Obce Vlčanyo Miestnych Poplatkoch Za Komunálne Odpady A Drobné Stavebné Odpady Na Rok 2017
VZN sociálne služby 2015 3/2015
VZN- číslo 2/2012 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
VZN- číslo 29/2007 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany
VZN- číslo 41/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany
 
 
Powered by Phoca Download